assert

آشنایی با دستورات پایتون ( Assert , For )

دستور Assert

 دستور Assert برای چک کردن مقدار ورودی استفاده می شود، به این صورت که مقدار ورودی وارد شده را با شرط داخلی چک می کند ولی مانند دستور if اگر درست نباشد به ادامه کار نمی پردازد و error می دهد.

به طور مثال فرض کنید می خواهید مقدار ورودی را چک کنید که کاربر حتماً حروف وارد نماید:

assert(input('Enter charachter please : ...')).isalpha()
print ('Ok')

اگر عدد وارد کنیم error می دهد.

استفاده از آن برای برنامه هایی که error گرفتن برای مهم است کاربرد دارد.

در مثال زیر می خواهیم یک شرط را با سه دستور مختلف و خروجی های یکسان بررسی کنیم:

x=int(input('Enter a Number ,0<=Number<10 : '))
if not(x<10 and x>=0):
    print('Error')

 

if not(int(input('Enter a Number,0<=Number<10 : '))in [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]):
    print('Error')

 

assert(int('Enter a Number,0<=Number<10 : '))in range (0,10))

با استفاده از دستور assert در یک خط، همان برنامه را نوشتیم; خروجی هر ۳ برنامه ی فوق یکی می باشد.

دستور For

برای جلوگیری از تکرار خطوط برنامه و یا زمانی که نمی دانیم یک عمل چندبار تکرار می شود، از حلقه ها استفاده می کنیم.

حلقه ها هم مانند شرط ها یک Condition دارند و تا زمانی که Condition وضعیت True دارد خطوط داخل حلقه اجرا می شود و زمانی که وضعیت آن False شود از حلقه خارج می شود.

به طور مثال :

For x in [1,2,3,4,5]:
    print(x)
۱
۲
۳
۴
۵

مقدار x در انتهای اجرای برنامه برابر با ۵ می باشد.

همچنین برای نوشتن برنامه ای که اعداد زوج را در خروجی نشان دهد می توانیم به صورت زیر عمل کنیم:

For x in range(0,10,2):
    print(x)
۰
۲
۴
۶
۸

در بازه ی ۰ تا ۱۰ و با فاصله ۲تا ۲تا نمایش می دهد.

استفاده از حلقه ها در دیکشنری :

dic={'key1':'10','key2':'20','key3':'30'}
for i in dic:
    print(i)
key3
key2
key3

در این برنامه فقط کلیدها در خروجی نمایش داده می شود، اگر بخواهیم مقدار یا Value آن هم نمایش داده شود باید خط دوم به صورت زیر اصلاح شود:

for i in dic.items():

مقدار دهی به لیست با استفاده از حلقه:

>>>x=[i for i in range(100)]
>>>x
[۰,۱,۲,....,۹۸,۹۹]

همچنین از طریق لینک زیر می توانید در کانال تلگرام ما عضو شوید :)

Assert دستور

نظرات