رشته 2

کار با رشته ها در زبان برنامه نویسی پایتون

کار با رشته ها در زبان برنامه نویسی پایتون

در مطالب گذشته در مورد تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون و موارد استفاده آن توضیحات کاملی داده شد، حال می خواهیم برخی از دستورات ابتدایی آن در رابطه با رشته ها را آموزش دهیم.

برای این کار ابتدا یک رشته را تعریف می کنیم:

>>> x="Now is better than never."

رشته ها در پایتون ایندکس گذاری می شوند و شماره گذاری از ۰ می باشد.

3 رشته

۱ – Index : Find کاراکتری که به آن می دهیم را بر می گرداند(اولین جایی که در رشته آن کاراکتر را پیدا کند)

 

 >>> x.find('e')

۸

 

۲ Count : تعداد کاراکتری که با آن بدهیم را به ما برمی گرداند.

>>> x.count('N')

۱

*برای حروف کوچک و بزرگ تمایز قائل است به همین علت ۱ بر می گرداند.

۳ Lower : تمام حروف را به حروف کوچک بر می گرداند.

>>>x.lower()
>>>x
"now is better than never."

۴ Upper : تمام حروف را به حروف بزرگ بر می گرداند.

>>>x.upper()
>>>x
"NOW IS BETTER THAN NEVER."

 ۵Replace : یک کلمه یا حرف را با کلمه و حرفی که می خواهیم جایگزین می کند.

>>>x.replace("is","are")
"Now are better than never."

>>>x.replace("N","n")
"now is better than never."

 

۶Len : تعداد کاراکترهای رشته ها را می دهد.

>>>y="python"
>>>len(y)
۶

 *ترکیب Len و Replace :

>>>x.replace('never','*'*len('never'))
"Now in better than *****."

 

به تعداد طول آن کاراکتر، ستاره(و یا هر کاراکتری که تعریف کنیم) می گذارد.

>>>x.replace('never','%'*len('never'))
"Now in better than %%%%%."

۷Title : حرف اول جمله را بزرگ می کند.

>>>y.title()
"Python"

 

 

نظرات