Rule اضافه کردن در kerio

آموزش Rule اضافه کردن در kerio

Kerio Control به عنوان یک Getaway میان شبکه ها قرار می گیرد و ترافیک عبوری میان شبکه ها را کنترل می کند. برای کنترل کردن ترافیک عبوری باید بر روی Kerio Control اقدام به ایجاد کردن Traffic Rule کرد. Kerio Control ترافیک عبوری میان شبکه ها را بر اساس Traffic Rule های تعریف شده کنترل می […]