Bb962067.ch06xx01_big(l=en-us)

DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol

کار اصلی DHCP این است که تنظیمات TCP/IP شامل DNS,IP,Subnet , gateway ,… به صورت Automatic انجام می دهد به عنوان مثال می توان گفت که تمام client ها از DHCP تعریف شده IP بگیرند و با این کار دیگر نیاز نیست به تک تک Client ها دستی IP دهیم.
DHCP هم می توان برروی Router ها و هم switch های لایه۳  فعال کرد.
روش کاری به این صورت است که یک سری IP می گیرد و به هر Client که درخواست دهد جواب می دهد.
به شکل زیر توجه کنید ما می خواهیم که PC ها با کمک DHCP که بر روی Router اجرا شده است IP بگیرند.
DHCP1M
ابتدا PC هارا مانند شکل تنظیمات IP بر روی DHCP قرار می دهیم مانند شکل
DHCP2

 

کانفیگ DHCP

همانطور که مشاهده می کنید هیچ کدام IP ندارند حال در مر حله بعد در Router یک DHCP به شکل زیر تعریف می کنیم.

Router(config)#ip dhcp pool IP

بازدن این دستور ما یک مجموعه  به اسم  IP  خواهیم داشت

Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

با این دستور ما داخل مجموعه خود یک رنج IP  که  داریم و می خواهیم به PC ها بدهیم را مشخص می کنیم

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.200

با  دو دستور بالا getaway و DNS کامپیوتر های که قرار است از این مجموعه IP بگیرند را مشخص می کنیم

بعد از انجام این کار PC ها مانند شکل زیر به خودی خود IP می گیرند.
DHCP6

نظرات