set function

Set

Set یکی از انواع Type ها در پایتون است. با این خصوصیت که نمیتواند عضو تکراری داشته باشد. به طور مثال اگر ۵ مرتبه عدد ۱۰ را در یک Set تکرار کنیم به صورت اتوماتیک ۴ تا از آنها حذف می شود.

با استفاده از این خصوصیتSet می توانیم به راحتی اعضای تکراری یک لیست را حذف کنیم، کافیست لیست را به Set تبدیل کنیم.

برای تعریفSet مانند دیکشنری ها از {} استفاده می کنیم. پایتون خود تشخیص می دهد اگر مقادیر همراه با کلید (Key) باشند نوع آن دیکشنری و اگر تک باشد نوع آن Set است.

به طور مثال:

 

>>>x={}
>>>type(x)


>>>x={1,2,3,4,5}
>>>type(x)

همان طور که پیداست اگر بدون مقدار تعریف کنیم Type آن را دیکشنری در نظر می گیرد پس برای ساخت Setبدون عضو باید به صورت زیر عمل کنیم:

>>>x=Set()
>>>Type(x)

پایتون برای حذف کردن مقادیر تکراری همیشه اولین مقدار تکراری را که ببیند حذف می کند.

به طور مثال:

>>>x={1,2,3,'ali',True,0,False}
>>>x
{False,True,2,3,4,'ali'}

در اینجا ۱ و ۰ را حذف کرده است چون ۱ را معادل True و ۰ را معادل False در نظر می گیرد.

set function 2

دستورات Set

In مقدار ورودی را در Setچک می کند اگر موجود باشد True و در غیر این صورت False بر می گرداند.

>>>x={1,2,3,4,5}
>>>۴ in x
True
>>>۷ in x
False

X-Y : اعضای عبارت دوم (y) را از اعضای گروه اول (x) کم می کند و باقیمانده را نشان می دهد.

>>>x={1,2,3,4,5}
>>>y={5,6,7,8}
>>>X-Y
{۱,۲,۳,۴}

Difference : مانند X-Y است.

>>>x.difference(y)
{۱,۲,۳,۴}
>>>y.difference(x)
{۶,۷,۸}

(x.difference(yاز y ، x ها را حذف می کند.

 

 

نظرات