OOSpf BBB

OSPF – Open Shortest Path First بخش دوم

برای مشاهده موضوع اول به  بخش اول مراجعه فرمایین Authentication در OSPF:  زمانی که OSPF بسته های Hello  را ارسال می کند امکان دارد یکنفر بیاید و این بسته هارا بگیرد  و تمام اطلاعات شبکه را در دست بگیرد  برای اینکه از این کار جلوگیری کنیم از Authentication استفاده می کنیم. کاری که Authentication انجام […]